Projekty | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Projekt Welcome

Projekt Welcome se snaží vytvářet rovné šance pomocí celoživotního vzdělávání osob s handicapem, prostřednictvím zvyšování informovanosti, profesionalizací přístupu ke vzdělávání a odbornou prací personálu s cílovou skupinou. Cílem je také vytvoření místních sítí mezi vzdělávacími centry a sdruženími pro osoby s handicapem.

1. SETKÁNÍ ŘÍJEN 2012

První setkání v rámci projektu Welcome se uskutečnilo v měsíci říjnu. Programem setkání bylo vzájemné seznámení všech partnerů projektu. Účastněné organizace představili svou činnost a své cílové skupiny, s kterými pracují. Nadále byly navrhnuty prvotní kroky welcome strategy. Další setkání je plánován na měsíc březen v Anglii v Carlisle.

2. SETKÁNÍ BŘEZEN 2013

Druhé setkání v rámci projektu Welcome se organizace zúčastnila v měsíci březnu v Anglii v malebném městečku Carlisle. Programem setkání bylo sestavení welcome strategy, ukázky dobré praxe a zadaní dalších úkolů. Další setkání se bude konat v červenci u nás v organizaci.

3. SETKÁNÍ ČERVEN 2013

Třetí setkání v rámci projektu Welcome proběhlo v Rodinném centru Kamarád - Nenuda v měsíci červnu 2013 ve Zlíně v České republice.  Hlavním cílem setkání bylo sdílení znalostí  ostatních organizací, možnosti zapojení cílových skupin, snižování bariér pro zapojení cílových skupin a vytvoření sítě mezi centry.Programem setkání bylo seznámení s prací  RC Kamarád - Nenuda s osobami se sociálním znevýhodněním, byla představena práce v senzomotorické místnosti Snoezelen a metody muzikoterapie. V rámci projektu proběhlo několik workshopů, kde se účastníci seznámili s jednotlívými metodami práce, které se mohou využít při práci s cílovou skupinou. Byly zhodnoceny jednotlivé činnosti, které se podnikly při vytváření strategie Welcome. Jednotlivé organizace seznámily s kroky, které podnikají při práci se svoji cílovou skupinou. Byly navrhnuty další postupy na strategii Welcome. Toto setkání bylo finančně podpořeno Statutárním městem Zlín.

4. Setkání


Čtvrté setkání v rámci projektu Welcome proběhlo v rumunské organizaci Asociatia Euroed v měsíci říjnu 2013. V rámci setkání jsme byli přijali ředitelem generálního ředitelství pro právní a sociální pomoc dětí. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o organizaci a působené OSPD v Rumunsku. V rámci projektu jsme měli možnost se seznámit s činností centra pro osoby s postižením Gavana District Branch.

Všechny zúčastněné orgaizace sdělily své metody a práci na podporu v oblasti integrace dospělých osob s hadnicapem. Vzhledem k tomu, že v rpojektu se zúčastňuje 5 organizací z roszlišných zemí s odlišnou kulturou, byla následující diskuse velmi zajímavá.

5. SETKÁNÍ

Páté setkání v rámci projektu Welcome proběhlo v německém městě Iserlohn, které zorganizovala organizace Caritas. Setkání se konalo v březnu 2014. Sen zibilní trénink pod vedením Christine Goeritz - všichni zúčastnění si mohli vyzkoušet, jak se cítí lidé s handicapem. Všechny organizace představily své návrhy pohlednic k projektu Welcomen. A představily své plánované semináře s metodami pro vzdělávání dospělých osob s handicapem. Nadále byly rozděleny úkoly do dalšího setkání.

 

6. SETKÁNÍ

Závěrečné setkání proběhlo v Anglii v Carlisle. Setkání se konalo v měsíci červnu 2014. Všechny organizace sdělily své zkušenosti z kurzů s metodami práce s dospělými osobami s handicapem. Představili závěrečnou verzi pohlednice k projektu. Proběhla velká diskuse k vytvoření závěrečné brožury k projektu. Obsah brožury je shrnutí celého průběhu projektu a bude popisovat všechny aktivity projektu. Každá organizace bud emít brožuru ve svém jazyce.

Výstupy projektu Welcome z programu Grundtvig – partnerství.

Projekt Welcome probíhal v rámci organizace v letech 2012 - 2014.

Veškeré výstupy můžete shlédnout v přiložené brožuře.

brozura-welcome.pdf

- - -

 

- - -- - -


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz